fbpx

用家分享

Emily Ho

03/08/2021

✨致敏原測試✨過程係點?💰🤑 – 第5篇分享】
Emily 有4個小朋友,哥哥同細佬已經做過致敏原測試啦,佢都同好多父母一樣擔心有一胎小朋友有敏感、濕疹問題,下一胎都會擔心有😖
佢帶2個妹妹做咗22PLUS 嘅✨全方位致敏原測試✨之後,最後睇到2個孖生妹妹嘅報告,發現佢哋都非常健康,無論環境同食物都冇一樣有敏感,所以都非常放心,加固食物食咩都唔擔心啦🥳💝
.
做完test 如果有唔明,仲有免費致敏專家諮詢㗎😎
.